Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne
na UAM

Podział kompetencji
PO KL 8.2.1
PO IG, WRPO, NCBiR,
CIP, EIP

Współpraca z gospodarką Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Fundusze strukturalne na UAM: Podział kompetencji

Zarządzenie Nr 176/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zadań Działu Programów Europejskich UAM, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Działu Współpracy z Zagranicą UAM, Działu Księgowości i Kosztów UAM w zakresie programów europejskich oraz obowiązków Kierownika/Koordynatora Projektu

Dział Programów Europejskich UAM, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM i Dział Współpracy z Zagranicą UAM, udzielają pomocy pracownikom UAM w zakresie:

1

Ewidencji planowanych projektów (własnych bądź partnerskich), zgłoszonych na obowiązującym "Formularzu zgłoszenia  projektu współfinansowanego ze środków UE" (załącznik nr 1) oraz informowania o decyzji Władz Uczelni w tym zakresie. Do zgłoszenia projektu zobowiązana jest osoba, która planuje złożenie wniosku w instytucjach finansujących w kraju lub zagranicą. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową podpisania wniosku i ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu przez władze Uczelni. Zgłoszenie projektu winno nastąpić na min. 14 dni przed upływem terminu składania wniosku.

2

Ewidencji wniosków aplikacyjnych.

3

Prowadzenia zestawień i statystyk dotyczących składanych wniosków i realizowanych projektów.

4

Doradztwa i konsultacji pomysłów projektów (w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 - zgłoszenia wymagają zarówno projekty, w których uczelnia jest wnioskodawcą, jak i partnerem).

5

Udostępniania dokumentacji konkursowej, aktualnych wytycznych, np. w zakresie promocji, sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków.

6

Informowania o aktualnych konkursach i zasadach programu (m.in. AMU-NET, newsletter, spotkania informacyjne).

7

Informowania o procedurach wyboru partnerów w projektach.

8

Przygotowania niezbędnych informacji potrzebnych w procesie pisania wniosków dla zainteresowanych z UAM (np. potencjał wnioskodawcy w zakresie danych zagregowanych - tabelka dot. realizowanych projektów na UAM za dany okres).

9

Pomocy w uzyskaniu wymaganych załączników (m.in. pełnomocnictwo, wyciąg ze statutu, dokumenty potwierdzające założenie UAM, informacja nt. VAT, bilans zysków i strat).

10

Oceny poprawności formalnej przygotowania aplikacji przed złożeniem podpisów przez Rektora i Kwestora (o ile projekt zostanie złożony na 7 dni roboczych przed upływem terminu złożenia wniosku) oraz pomocy w uzupełnieniu dokumentacji w trakcie oceny formalnej wniosku. Niedotrzymanie ww terminu może skutkować odmową podpisania wniosku przez władze Uczelni.

11

Współpracy w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu między UAM a Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą (pomoc w zebraniu niezbędnych podpisów i załączników na etapie podpisywania umowy).

12

Przekazywanie Koordynatorowi/Kierownikowi projektu korespondencji z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą.

13

Obiegu umów cywilno-prawnych realizowanych w ramach projektów wymienionych w zależności od danego Działu w pkt. 2, 3, 4, tj. komunikacji między odpowiednimi jednostkami administracji centralnej (tzn. przekazanie umówi i rachunków zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika/Koordynatora projektu do podpisu Rektora i Kwestora; a następnie do Działu Płac i Stypendiów do realizacji; a drugiego egzemplarza umowy/kopii Kierownikowi/Koordynatorowi Projektu, z zachowaniem kserokopii a/a).

 

Dział Programów Europejskich UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie wymienionym w § 1 w przypadku aplikowania o środki:

1.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

(Pod)działania: PO IG 1.1.1, PO IG 1.1.2, PO IG 2.1, PO IG 2.2, PO IG 2.3

Sprawy związane z realizacją Poddziałania PO IG 1.2 wdrażanego przez Fundację Nauki Polskiej obsługuje Dział Nauki i Programów Krajowych

1.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Działania: WRPO 1.4 Schemat II, WRPO 1.5, WRPO 1.6, WRPO 2.7, WRPO 3.2, WRPO 3.3, WRPO 3.7, WRPO 4.1, WRPO 4.2, WRPO 5.1, WRPO 5.2, WRPO 6.2. 2.

2.Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie: POIiŚ 9.3, POiIŚ 13.1

3.Europejskiego Funduszu Społecznego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(Pod)działania: PO KL 2.1.1, PO KL 3.3.2, PO KL 3.3.4, PO KL 3.4.3, PO KL 4.1.1, PO KL 4.1.2, PO KL 4.2, PO KL 6.1.1, PO KL 7.2.1, PO KL 8.1.1, PO KL 8.1.2, PO KL 9.4

4.7 Programu Ramowego

Działania: 1. Cooperation, 2. Ideas, 3. People, 4. Capacities

5.Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego:

Polsko-Szwajcarski Program Współpracy - w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.

6.Mechanizmu Norweskiego - w zakresie projektów badawczych.

7.Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) w zakresie Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP) oraz Programu Inteligenta energia Program dla Europy (IEE)

8.Innych programów europejskich niewymienionych w § 3 i 4 w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie wymienionym w § 1 w przypadku aplikowania o środki:

1.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Poddziałania: PO IG 1.3.1 , PO IG 1.3.2, PO IG 1.4 - 4.1

1.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Działania: WRPO 1.4 Schemat I, WRPO 1.5, WRPO 1.6

2.Europejskiego Funduszu Społecznego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie: PO KL 8.2.1.

3.Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) w zakresie programu operacyjnego na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)

 

 

Dział Współpracy z Zagranicą UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie wymienionym w § 1 w przypadku aplikowania o środki:

1.Programu LLP ERASMUS w pełnym zakresie.

2.EU External Programmes (Tempus, Erasmus Mundus, External Cooperation Window, EU Co-operation with industrialised countries).

3.Innych programów europejskich wspierających mobilność studentów i pracowników UAM (w tym m.in. oferty ministerialne, fundacji naukowych, takich jak np.: Fundacja Batorego, Fulbrighta, Humboldta, DAAD, CEEPUS, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Szwajcarski Program Współpracy, mechanizm norweski: Polsko-Norweski Fundusz, uczestnictwo w sieciach międzynarodowych, działania i projekty finansowane przez zagraniczne uczelnie, w tym uczelnie partnerskie UAM w ramach współpracy międzyuczelnianej).

 

 

Dział Księgowości i Kosztów UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie:

1.Udostępniania danych finansowych Uczelni (np. przy opracowywaniu metodologii kosztów pośrednich).

2.Konsultacji przy tworzeniu budżetu na etapie wnioskowania.

3.Czuwania nad zgodnością ponoszonych nakładów z zakładowym planem kont.

4.Kwalifikowalności wydatków.

5.Sprawdzania zgodności wydawanych środków z umową oraz wytycznymi UE, zatwierdzonym budżetem i harmonogramem.

6.Sprawdzania poprawności sporządzanych przez zespoły prowadzące i zatwierdzanych przez Kierownika/Koordynatora Projektu wniosków o płatność, sprawozdań finansowych, dokumentów księgowych (w tym poprawności ich opisania zgodnie z wytycznymi danego programu).

7.Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.

8.Udostępnianie dokumentów na potrzeby sporządzanych sprawozdań i wniosków o płatność.

 

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 176/2010/2011 wraz z załącznikami: tutaj

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22