Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne
na UAM

Podział kompetencji
PO KL 8.2.1
PO IG, WRPO, NCBiR,
CIP, EIP

Współpraca z gospodarką Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Fundusze strukturalne na UAM: PO KL 8.2.1

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Ogólne informacje

Celem Poddziałania 8.2.1  jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów. Poddziałanie realizowane jest w trybie konkursowym.

Beneficjent

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), szczególnie uczelnie, placówki badawcze oraz organizacje promujące przedsiębiorczość.

Przeznaczenie

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,

projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy,

szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników   naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów,

wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami
  a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,

stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne
  z punktu widzenia województwa.

Na początku każdego roku przygotowywany jest Plan działania na dany rok kalendarzowy, dla każdego Priorytetu w ramach POKL, w tym dla Priorytetu VIII. Określa się w nim m.in.: planowany termin ogłoszenia konkursu, typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu, kryteria dostępu (m.in. maksymalna wartość projektu, maksymalna długość trwania projektu, miejsce realizacji projektu, grupa docelowa) oraz kryteria strategiczne (uszczegółowienie kryteriów dostępu, za spełnienie których można uzyskać dodatkowe punkty).

Forma wsparcia

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom wkładu własnego oraz szczegółowe kryteria określane są bezpośrednio przez instytucje ogłaszające konkurs.

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.
Maksymalna wartość projektu: określa Plan działania.
Środki można otrzymywać w formie zaliczki.

Instytucją ogłaszającą konkurs w województwie wielkopolskim jest:  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://efs.wup.poznan.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
e-mail: wup@wup.poznan.pl
tel. 61 846 38 19
fax 61 846 38 20

Godziny urzędowania urzędu:
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Zamieszczone informacje pochodzą z Portalu Funduszy Europejskich - 19/09/2011

Kontakt na UAM

mgr Małgorzata Marczak
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 7C, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
mmarczak@amu.edu.pl

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22