Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne
na UAM

Podział kompetencji
PO KL 8.2.1
PO IG, WRPO, NCBiR,
CIP, EIP

Współpraca z gospodarką Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Fundusze strukturalne na UAM: PO IG, WRPO, NCBiR,CIP, EIP

Program: Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji
(Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP)

Ogólne informacje

Celem Programu jest wsparcie innowacyjności sektora MSP, w szczególności: ułatwienie dostępu do finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP, tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy między małymi, średnimi przedsiębiorcami, zwłaszcza współpracy transgranicznej i międzynarodowej, wspieranie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w tym innowacji ekologicznych, promocja kultury przedsiębiorczości i innowacyjności, promocja i wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Beneficjenci

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

Forma wsparcia

Usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje
Wsparcie udzielane będzie na rzecz partnerów sieciowych, którzy zostaną wybrani przez Komisję Europejską. Partnerzy będą świadczyć usługi w zakresie: informacji, informacji otrzymywanej od podmiotów gospodarczych, współpracy tych podmiotów, innowacyjności, technologii i transferu wiedzy (know-how), zachęcania MSP do udziału w programie ramowym Wspólnoty w dzie­dzinie badań i rozwoju technologii

System wsparcia dla innowacyjności w biznesie
Działania w tym obszarze promują międzynarodową współpracę pomiędzy programami wspierającymi innowacyjność w biznesie. Wsparciem może zo­stać objęta grupa współpracujących ze sobą programów, jeżeli: poszczególnymi programami zarządzają władze publiczne na szczeblu krajowym, lub na niższych szczeblach administracji krajowej są przynajmniej trzy pań­stwa uczestniczące, koordynowane lub zarządzane wspólnie. Pomoc przyjmuje formę dofinansowania wybranych grup współpracują­cych programów poprzez wkład do wspólnego funduszu lub do funduszy przeznaczonych na wspólne działania szczegółowe realizowane w ramach grupy programów współpracujących

Innowacje ekologiczne 
Wspierane będzie wykorzystanie innowacyjnych produktów, procesów i usług sprzyjających redukcji szkodliwego wpływu na środowisko, zapobieganie za­nieczyszczeniom lub osiągające bardziej efektywne i odpowiedzialne zużycie zasobów naturalnych

Analiza polityki, rozwój i koordynacja działań państw uczestniczących w programie
W celu realizacji tego komponentu podejmowane będą następujące działania: badania, gromadzenie danych, badania opinii publicznej i publikacje; spotkania ekspertów, w tym reprezentujących instytucje publiczne oraz zainteresowane strony; konferencje i inne wydarzenia; podnoszenie świadomości, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów; analiza porównawcza realizacji projektów na szczeblu krajowym i regionalnym oraz opracowanie właściwej praktyki, jej rozpowszechnia­nie i wdrażanie.

Instytucja prowadząca nabór wniosków

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
tel. 22 828 74 83 wew. 273
e-mail: cip.eip@kpk.gov.pl

http://www.kpk.gov.pl
Szczegółowe informacje o Programie znajdują się tutaj

Kontakt na UAM

Robert Flaszak
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7C, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
e-mail: rflaszak@amu.edu.pl
 

Program: INNOTECH

Ogólne informacje

Program INNOTECH jest kompleksowym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii.

Celem Programu INNOTECH jest:

zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,
zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,
wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.

Beneficjenci

Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze zaawansowanych technologii.

Przeznaczenie

Dofinansowanie projektów może być przeznaczone na:

1) fazę badawczą (faza A), obejmującą badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, lub

2) fazę badawczą (faza A), obejmującą badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i fazę przygotowań do wdrożenia (faza B) obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności:

a) badania rynku dla przyszłego produktu,

b) sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,

c) opracowania procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

d) uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,

e) certyfikację,

f) działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Forma wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln zł W przypadku jednostki naukowej wysokość dofinansowania zadań fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Instytucja prowadząca nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
tel. 22 24 42 858
e-mail: sekretariat@ncbir.gov.pl
http://www.ncbir.pl

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się tutaj

Kontakt na UAM

Robert Flaszak
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7C, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
e-mail: rflaszak@amu.edu.pl
 

Program: BroTech

Ogólne informacje

Program BroTech służy podniesieniu efektywności i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii. Zamierzeniem Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce.

Beneficjenci

Program adresowany jest do jednostek naukowych lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji.

Przeznaczenie

Z budżetu Programu BroTech pokrywane są koszty usług doradczych, obejmujących:

usługi związane z transferem technologii,
doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami,
doradztwo w zakresie umów licencyjnych.

Forma wsparcia

Dofinansowanie w ramach Programu BroTech wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych brutto usług doradczych, zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca jak i jednostka naukowa. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 000 zł, w odniesieniu do jednego przedsięwzięcia, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy, realizowanego przez Wnioskodawcę w roli dostawcy / odbiorcy, odpowiednio oferowanej technologii / poszukiwanej technologii, opisanej we wniosku o dofinansowanie.

Instytucja prowadząca nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
tel. 22 24 42 858
e-mail: sekretariat@ncbir.gov.pl
http://www.ncbir.pl

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się tutaj

Kontakt na UAM

Robert Flaszak
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7C, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
e-mail: rflaszak@amu.edu.pl
 

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22